PHẦN 3: Văn bản yêu cầu cho việc thành lập công ty tại Singapre

Việc thành lập công ty tại Singapre, cần đáp ứng các thủ tục sau:

 • Tên công ty
 • Bản mô tả khái quát lĩnh vực kinh doanh.
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Thành viên ban điều hành
 • Địa chỉ đăng ký công ty
 • Thư ký thường trực của Công ty
 • Các biểu mẫu khác(Memorandum and Articles of Association (MAA). Singapore Company Registrar provides a standard MAA document that is suitable for most instances.

Công ty tư vấn sẽ tập hợp các tài liệu từ phía nhà đầu tư phục vụ quá trình đăng ký:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài :

 • Bản Copy Passport,
 • Dịa chỉ cư trú tại nước ngoài(Việt Nam ) và
 • Các giấy tờ chứng minh khác gồm:
  • Thư giới thiệu của ngân hàng,thông tin về cá nhân và doanh nghiệp hiện nay mà nhà đầu tư đang điều hành.

Đối với cư dân Singapore:

 • Citizen và SPR Copy of Singapore identity card If the shareholder is a corporate entity

Share this post