PHẦN 5: DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  1. Dang ky ten cong ty:

Chung toi se tien hanh dang ky ten cong ty khi co duoc thong tin day du tu khach hang.

  1. Thanh lap cong ty

Chugn toi se tien hanh thanh lap cong ty sau khi co duoc thong tin day du tu khach hang.

  1. Nominee Director :

Trong truong hop ban khong co Giam doc la nguoi ban dia, hoac tam tru o Singapore, chung toi se cung cap dich vu Nominee Director de dam bao theo dung luat phat cua Singapore

  1. Corporate secretary

Chung toi se la thu ky cong ty, va dam bao cong ty theo dung cac qui dinh hien hanh cua Singapore ve cac bao cao phai nop o Singapore, cung nhu tuan thu theo Luat Cong Ty cua Singapore.

  1. Rental of virtual office address in Singapore

Chung toi cung cap dich vu thue dia chi o Singapore, neu ban khong co dia chi o Singapore, voi  mot muc phi hop ly.

  1. Rental of office telephone and fax

Chung toi se giup ban dang ky dien thoai, so fax van phong o Singapore.

 

  1. Ho tro xin cap giay phep lam viec (employment pass)

Chung toi ho tro va huong dan ban xin cap giay phep lam viec o Singapore , voi mot muc phi hop ly.

Share this post